زیربناء: 6700 مترمربع

کاربری: درمانی

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محل پروژه: اصفهانتحویل پروژه: 1399