زیربناء: 4000 مترمربع

کاربری: مسکونی

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن اطباء اصفهان

محل پروژه: اصفهانتحویل پروژه: 1396