زیربناء: 5600 مترمربع کاربری: اداری کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی محل پروژه: اصفهان تحویل پروژه: 1397