زیربناء: ۱۰۳۲۵۰ مترمربع

کاربری: ورزشی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

محل پروژه: اصفهان

تحویل پروژه: 1398